Často kladené otázky ohľadom problémov s chrbticou

Na otázky odpovedá prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚVN Ružomberok doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.

Tento fakt sa stáva skutočnosťou. Čoraz mladší ľudia trpia problémami s chrbticou a nie je to už vôbec neštandard, že sa na náš operačný stôl dostávajú 18 roční pacienti. V čom je problém? Naši starí rodičia vykonávali viac prác v záhradách, okolo statkov a domácnosti a pravidelný pohyb ich držal v kondícii. Naši starí otcovia si svoje paravertebrálne svaly posilovali pri kosení, teraz mladí ľudia viac sedia, žiadne veľké aktivity a u detí to ani nehovorím - sedia v škole, sedia poobede doma pri učení a večer pri telke. Jednostranné zaťažovanie chrbtice a žiadne posilovanie chrbtových svalov.

To sa ma pýta veľa pacientov. No zázračný liek zatiaľ nikto nevymyslel. Bohužiaľ, je to hlavne cvičenie, pravideľné cvičenie a pravidelný pohyb. Akákoľvek aktivita je vítaná.

Najviac problémov s krčnou chrbticou majú administratívni pracovníci. Sedavé zamestnania. Osem hodinové sedenie pri počítači so zohnutým krkom neprinesie nič dobré.

Platnička medzi stavcami je z viskózneho materiálu a na to aby mala 100 % funkciu, musí mať dostatočnú a správnu výživu. Nikto zatiaľ presne nezistil, aké je to najideálnejsie zloženie minerálov a vitamínov na správnu výživu platničky. Pri stravovaní určite netreba zabúdať na stravu bohatú a pestrú, u žien po 40-tke netreba zabúdať na dostatok vitamínu D, na prevenciu osteoporózy. Veľmi potrebnými sú vitamíny skupiny B, tie sa často pri bolestiach chrbtice predpisujú pacientom. Pôsobia na nervovú sústavu.

Ak bolesť chrbtice pretrváva dlhšie, netreba to nechať tak a treba vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť neurológa. Ak doporučená liečba nepomáha a bolesť pretrváva, objavilo sa aj tŕpnutie končatín, mravenčenie, prípadne necitlivosť v končatine, treba navštíviť špecialistu neurochirurga, ktorý doporučí ďalší postup. Najskôr neoperačné liečebné metódy, ako sú lieky, infúzie, rôzne obstreky a rehabilitáciu. Ak tieto metódy nezaberú, následne až potom sa pristupuje k operačnej liečbe. Niekedy sú pacienti po operácii nespokojní, prečo pretrváva slabosť končatiny, prípadne necitlivosť a často im vysvetlujem, že k tejto komplikácii prispel dlhší čas, kedy došlo k „predratiu nervu“, ktorý sa už ťažko zregeneruje. Potom tieto komplikácie sú už doživotné. Ja to prirovnávam ku káblu, ak prederiete bužirku a neskôr už aj vlákno kábla, lampa vám prestane svietiť. Treba vymeniť kábel a znovu lampa zasvieti. No, bohužiaľ, s nervami to také jednoduché nie je.

Platnička medzi stavcami je z viskózneho materiálu a na to aby mala 100 % funkciu, musí mať dostatočnú a správnu výživu. Nikto zatiaľ presne nezistil, aké je to najideálnejsie zloženie minerálov a vitamínov na správnu výživu platničky. Pri stravovaní určite netreba zabúdať na stravu bohatú a pestrú, u žien po 40-tke netreba zabúdať na dostatok vitamínu D, na prevenciu osteoporózy. Veľmi potrebnými sú vitamíny skupiny B, tie sa často pri bolestiach chrbtice predpisujú pacientom. Pôsobia na nervovú sústavu.

Najskôr mi pacient porozpráva, čo ho trápi, aké má ťažkosti, potom si pozriem grafickú dokumentáciu čiže MR-ko, je dôležité, aby pacient mal počas diagnostiky problémov urobené všetky štandardné zobrazovacie diagnostické vyšetrenie - MR, CT, RTG - často u pacientov absentujú základné dynamické rentgenové snímky. Na základe nálezu, ktorý tam uvidím, si pacienta vyšetrím - bežné neurologické vyšetrenie, kedy pacient vykonáva predklony, záklony, zdvihnutie nohy, zatlačenie špičiek - a po zhodnotení a porovnaní nálezu u pacienta a grafického vyšetrenia ustanovím postup, ktorý je pre pacienta najvhodnejší.

Nemyslím si, že poloha počas spánku až tak ovplyvňuje bolesť. Nie je až tak dôležitá poloha, ale skôr kvalita spánku. Netreba spať na 5-tich vankúšoch a na mäkkom matraci. Kedže podľa štatistík tak veľa spíme, treba si dopriať kvalitné, skôr tvrdšie lôžko.

Pár rád: sedieť a chodiť vystretý, pravidelný pohyb, akýkoľvek pohyb a šport. Ak máte sedavé zamestnanie, občas počas dňa sa prejsť, oprieť sa o dvere a vystrieť sa. Určite je dôležité dbať na správnu váhu a životosprávu. A v nepodstatnom rade občas sa usmiať a povzniesť sa nad dennodennými problémami.

 

Často kladené otázky o ZŤP

Účelom peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla je zabezpečenie mobility fyzickej osoby s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla, tým, že úpravou osobného motorového vozidla sa fyzickej osobe s ŤZP umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo osobné motorové vozilo bude možné využívať na prepravu fyzickej osoby s ŤZP.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa poskytne, ak:

 • je fyzická osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom; fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
 1. premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
 2. nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
 3. zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb,
 • fyzická osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla; fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ak sociálne dôsledky jej ŤZP možno prekonať alebo zmierniť úpravou osobného motorového vozidla,
 • fyzická osoba s ŤZP je vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku,
 • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Fyzickej osobe s ŤZP možno poskytnúť peňažný príspevok na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na každú z nich.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo na základe dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného sobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa neposkytne, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené predo dňom posúdenia.

Výška príspevku

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet peňažných príspevkov poskytnutých na úpravu osobného motorového vozidla nesmie presiahnuť v období siedmych rokov sumu 6 638,79 €.

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Ďalší peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Ďalší peňažný príspevok na rovnakú úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní účel.

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla.

Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť.

Na výzvu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla informovali n apríslušnom úradeš práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o peňažnom príspevku na úpravu osobného motorového vozidla  

Konanie o priznanie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa začína na základe písomnej žiadosti.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Ak ste si teda podali žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má 60 dní na vypracovanie komplexného posudku a ďalších 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia, teda spolu 90 dní od podania žiadosti.

Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla a nárok na jeho výplatu vzniká zásadne právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla priznal
 1. na jej účet v banke  alebo
 2. na účet v banke inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla  priznal, určí.

Povinnosti fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, je, okrem iného, povinná:

 • dať si upraviť osobné motorové vozidlo, na ktoré jej bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla do troch mesiacov od poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak osobné motorové vozidlo nemožno upraviť  z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravu osobných motorových vozidiel,
 • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať upraviť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu. 
Upozornenie:  Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, do 31. 12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažný príspevkom vzťahuje aj po 31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).

Vrátenie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, je povinná vrátiť tento príspevok, alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:

 • pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje upravené osobné motorové vozidlo,
 • sa upravené osobné motorové vozidlo, na ktorého úpravu sa poskytol tento peňažný príspevok, nevyužíva na jej individuálnu prepravu.

Účelom peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla je zabezpečenie mobility fyzickej osoby s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla, tým, že úpravou osobného motorového vozidla sa fyzickej osobe s ŤZP umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo osobné motorové vozilo bude možné využívať na prepravu fyzickej osoby s ŤZP.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa poskytne, ak:

 • je fyzická osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom; fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
 1. premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
 2.  nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
 3. zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb,
 • fyzická osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla; fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ak sociálne dôsledky jej ŤZP možno prekonať alebo zmierniť úpravou osobného motorového vozidla,
 • fyzická osoba s ŤZP je vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku,
 • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Fyzickej osobe s ŤZP možno poskytnúť peňažný príspevok na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na každú z nich.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo na základe dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného sobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa neposkytne, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené predo dňom posúdenia.

Výška príspevku

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet peňažných príspevkov poskytnutých na úpravu osobného motorového vozidla nesmie presiahnuť v období siedmych rokov sumu 6 638,79 €.

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Ďalší peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Ďalší peňažný príspevok na rovnakú úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní účel.

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla.

Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť.

Na výzvu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla informovali n apríslušnom úradeš práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o peňažnom príspevku na úpravu osobného motorového vozidla  

Konanie o priznanie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa začína na základe písomnej žiadosti.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Ak ste si teda podali žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má 60 dní na vypracovanie komplexného posudku a ďalších 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia, teda spolu 90 dní od podania žiadosti.

Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla a nárok na jeho výplatu vzniká zásadne právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla priznal
 1. na jej účet v banke  alebo
 2. na účet v banke inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla  priznal, určí.

Povinnosti fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, je, okrem iného, povinná:

 • dať si upraviť osobné motorové vozidlo, na ktoré jej bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla do troch mesiacov od poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak osobné motorové vozidlo nemožno upraviť  z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravu osobných motorových vozidiel,
 • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať upraviť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu. 
Upozornenie:  Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, do 31. 12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažný príspevkom vzťahuje aj po 31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).

Vrátenie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, je povinná vrátiť tento príspevok, alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:

 • pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje upravené osobné motorové vozidlo,
 • sa upravené osobné motorové vozidlo, na ktorého úpravu sa poskytol tento peňažný príspevok, nevyužíva na jej individuálnu prepravu.

Účelom peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je zabezpečenie mobility fyzickej osoby s ŤZP odkázanej na individuálnu  prepravu osobným motorovým vozidlom, ktorá bude toto vozidlo využívať v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).

Podmienky nároku

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa poskytneak:

 • je fyzická osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom; fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
 1. premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
 2. nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
 3. zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov,
 • fyzická osoba s ŤZP požiada  o poskytnutie tohto peňažného príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku (napríklad ak fyzická osoba s ŤZP dovŕši 65 rokov veku 15. 1. 2012, môže o peňažní príspevok na kúpu osobného motorového vozidla požiadať najneskôr do 31. 12. 2012),
 • fyzická osoba s ŤZP
 1. je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo
 2. preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach
 3. navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie,
 • fyzická osoba s ŤZP bude využívať osobné motorové vozidlo  najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť,
 • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré vydáva príslušný. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

Podmienka využívania osobného motorového vozidla na účel prepravy fyzickej osoby s ŤZP je splnená aj vtedy, ak:

 • fyzická osoba s ŤZP vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania,
 • sa fyzickej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia, alebo
 • fyzická osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že
 1. má určený individuálny študijný plán alebo
 2. je ubytovaná v internáte.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava  osobných motorových vozidiel.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa neposkytne, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima (platné sumy životného minima sú uvedené v samostatnej tabuľke).

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla takisto nemožno poskytnúť na osobné motorové vozidlo, ktoré bolo zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť aj v prípade, ak si osobné motorové vozidlo kupujú spoločne viaceré fyzické osoby s ŤZP.

Výška príspevku

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla  je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je možné poskytnúť najviac vo výške 8 298, 48 €. Peňažný príspevok  na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou možno poskytnúť, pri splnení ostatných podmienok, vtedy, ak:

 • fyzická osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka a
 •  má fyzická osoba s ŤZP oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.

Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €. To znamená, že ak si fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zakúpi drahšie osobné motorové vozidlo, pri výpočte výšky peňažného príspevku mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zohľadní len uvedenú maximálnu sumu. Ak si kupujú jedno osobné motorové vozidlo viaceré fyzické osoby s ŤZP, výška peňažného príspevku pre žiadateľa sa určí v závislosti od prislúchajúcej časti obstarávacej ceny, najviac zo sumy 13.277,57 €.

Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov a

 • Fyzická osoba s ŤZP sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla alebo
 • osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, je vyradené z evidencie motorových vozidiel, alebo sa fyzická osoba s ŤZP zaviaže, že do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla požiada o vyradenie z evidencie motorových vozidiel.

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla.

Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť.

Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Odporúčame vám,aby ste sa pred podaním žiadosti o peňažný príspevok kúpu osobného motorového vozidla informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o nároku

Konanie o priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa začína na základe písomnej žiadosti.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Ak ste si teda podali žiadosť o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má 60 dní na vypracovanie komplexného posudku a ďalších 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia, teda spolu 90 dní od podania žiadosti.

Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla a nárok na jeho výplatu vzniká zásadne právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla priznal
 1. na jej účet v banke  alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
 2. na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla priznal, určí.

Povinnosti fyzickej osoby, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, je tiež povinná:

 • kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak osobné motorové vozidlo nemožno kúpiť  z dôvodov na strane výrobcu, predajcu alebo distribútora osobných motorových vozidiel,
 • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane výrobcu, dovozcu alebo predajcu osobných motorových vozidiel,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu.
Upozornenie: Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla do 31. 12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažným príspevkom vzťahuje aj po 31. 12. 2008, zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).

Vrátenie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla

Fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, je povinná vrátiť tento príspevok, alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:

 • pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku
 1. predá alebo daruje osobné motorové vozidlo alebo
 2. bola povinná vrátiť osobné motorové vozidlo subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu osobného motorového vozidla,
 • sa osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol tento peňažný príspevok, nevyužíva na jej individuálnu prepravu,
 • sa jej poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba  alebo bude navštevovať školské zariadenie a do 12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa táto fyzická osoba s ŤZP nezamestná, neposkytuje sa jej sociálna služba alebo nenavštevuje školské zariadenie alebo nevyužíva osobné motorové vozidlo v požadovanej frekvencii.

Ak fyzická osoba s ŤZP  zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla,  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve.  Pohľadávka v konaní o dedičstve sa neuplatňuje v prípade, ak

 • osobné motorové vozidlo bolo odcudzené alebo havarované
 • hodnota osobného motorového vozidla podľa znaleckého posudku vyhotoveného na účely konania o dedičstve je najviac 995,82 € alebo
 • dedičia uhradili túto pohľadávku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

O tom, či máte nárok na parkovací preukaz rozhodne posudkový lekár Úradu práce po podaní žiadosti o jeho vydanie. Úrad práce v súčasnosti vydáva už „európske“ parkovacie preukazy, na ktorých je nalepená fotografia majiteľa, čo v praxi znamená že „výhody“ vyplývajúce z používania tohto preukazu môže využívať každý automobil, v ktorom sa vezie osoba ZŤP. Výhody parkovacieho preukazu: cit z príslušného zákona:“ Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) a vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.“

parkovací preukaz

Nárok na preukaz ZŤP majú občania s mierou funkčnej poruchy vyššou ako 50%. Mieru funkčnej poruchy stanový posudkový lekár po podaní žiadosti v kancelárii príslušného Úradu práce, ktorá má túto agendu na starosti. Upozornenie: Percentá „udelené“ na Úrade práce nemajú nič spoločné s percentami, ktoré stanovia posudkové komisie Sociálnej poisťovne pri vybavovaní Invalidného dôchodku /ďalej len ID/. Samotné vybavenie preukazu spočíva v podaní žiadosti, doplnení tlačív, doplnení zdravotných záznamov. Nasmeruje Vás bude pracovník Úradu práce pri prvotnom spisovaní žiadosti. Bežnou praxou je, že posudková komisia zasadne bez Vás a poštou Vám príde iba vyrozumenie, či už kladné, alebo záporné. Zo zákona však máte nárok /pokiaľ o to pri podávaní žiadosti písomne požiadate/, aby ste boli na danú posudkovú komisiu predvolaný/á.  V prípade, že Vaša žiadosť nebude schválená, Vašim opravným prostriedkom je v takomto prípade odvolanie. Odvolanie rieši následne iná pobočka. Mnoho žiadostí bolo vybavených kladne až v odvolacom konaní a preto určite má zmysel dožadovať sa Vašich práv. V prípade záujmu o konkrétnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej poradne.

Naše projekty

Naše motto

ivica ondruskova

"Na dobrom začiatku a dobrých návykoch všetko záleží". Ján Amos Komenský

PaedDr. Ivica Ondrušková,PhD.
odborný garant pre oblasť predškolskej pedagogiky

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mondi SCP Ružomberok

contintental

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Národné športové centrum

aktivna_skola

Novartis Slovakia

Mesto Ružomberok

Mesto Martin

Vojenské športové centrum

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ako sa stať partnerom Darujte 2 %

Sledujte nás

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Stránka OZ za zdravší život využíva cookies na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Kliknutím nižšie odsúhlasíte používanie tejto technológie na celom webe. Viac informácií